اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


عشق یک حس مه آلود است

انتهایش را کسی هرگز نمی داند …اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻭﺍﯾﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ

ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


گندم خال تو آن روز که دیدم گفتم

خرمن طاعت ما بر سر این دانه رود


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


به تو نیاز دارم مثل آدم به حوا

نه نه مثل آدم به هوا


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


تقدیم به کسی که قالیچه ی یادش را

هرگز در ایوان فراموشی پهن نخواهم کرد !


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


میان مشغله هایم گم شده ام

ولی دلم برای هوایت همیشه بیکارست


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


قرمزتر از خونی

عزیزتر از جونی


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


تو را با ط دسته دار مینویسم

تو با همه فرق داری !


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


مقصد مهم نیست مسیر هم مهم نیست

حتی خود سفر هم چندان مهم نیست

همسفر خیلی مهمه


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


گفت : دوستت دارم

گفتم : دوستت ندارم

این دروغ به آن دروغ در !اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد

ﻗﯿﻤﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد

ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ “ﻟﯿﺎﻗﺖ” ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ را ﻧﺪارد


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


ﻣﻴﺨﻮﺍﻡ ﺑﮕﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻧﻪ ﺑﻪ ۲۱ ﺯﺑﺎن زﻧﺪﻩ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻗﻠﺒﻢ

ﮔﻮﺵ ﮐﻦ : ﺗﺎﻻپ… ﺗﻮﻟﻮﭖ…


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


اینجا رادیو “دل” است

صدای مرا از عمق “قلبم” میشنوید

این یک SMS نیست، یک “احساس” پاک است که میگوید

“فراموشی در مرام ما نیست”


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


اگه دیدی کویرم

بیایی جون میگیرم

اگه دیدی بهارم

تو قلبم تو رو دارم


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


نه شاهی برای حکم دارم نه شاهدی برای شهود

فقط دوستت دارم همین


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


توانایی عشق ورزیدن بزرگ ترین هنر جهان است !


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


سخت ترین کار دنیا

بی محلی کردن به کسیه که با تمام وجود دوسش داری


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


آسمانم انتهایش قلب توست

مهربان این آسمان از آن توست

آسمانم هدیه ای از سوی من

تا بدانی قلب من هم یاد توست


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


او ضمیر مفرد غایب نیست

او همه دنیای من است


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


ماه من

نماز آیات می خوانم وقتی گرفته ای


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghanehﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮﻭﯼ میرسی به ﺩﻭ ﺭﺍﻫﯽ

ﯾﮏ ﺭﺍﻩ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﺘﻢ میشود ﺁﻥ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﺘﻢ ﻣﻦ !


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻣﻌﺎﺩﻟﻪ ﺍﯼ ﺳﺖ

ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ !


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


تو را میخواهد

شکر نمیخواهد

قهوه ی خیال همیشه شیرین است !


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


ﻣﺮﺍ ﺣﺒﺲ ﮐﻦ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺷﺖ

ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﺼﺎﺭِ ﺑﺎﺯﻭﺍﻥ ﺗﻮ، ﻣﺠﺮﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺍﻡ !


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ

ﺍﺯ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


تو متن کتاب عشق منی

هر جا که به اسمت می رسم، زیرش یک خط می کشم


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


بگذار بگویند خسیسم

من دوستت دارم هایم را الکی خرج نمیکنم جز برای مهربانی خودت


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﺍﺯ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﮕﺬﺭﻱ

ﻭﻟﻲ ﺗﻮ ﻛﻪ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﻨﻲ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﺯﺕ ﺑﮕﺬﺭﻡ ؟


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


ﮐﺎﺵ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﮔﺮﻩ میخورد ﮐﻮﺭ میشد !


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


ستاره های آسمون فدای یک لحظه نگات

کجایی تک ستاره ام، خیلی دلم تنگه برات


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ

ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﻃﻠﺐ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﭼﯿﺰﯼ ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ

ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩ !


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


گروه خونی ام “تو”ی مثبت است !


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


می بوسمت و کلمات خانه نشین می شوند !


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


یادت پشت خیسی نگاهم بخار می شود

و من روی آن می نویسم دوستت دارم


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


شانه ات کو ؟

دنیایم باز بهم ریخته


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


کاش میدانستی دنیا با همه وسعتش بدون عزیزان جایی برای ماندن ندارد !

به رسم سپاس نوشتم که بدانی عزیزی !


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


و خوش به حال خورشید که

هرچه در توان دارد خرج مهتاب میکند !


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


یکی بود

هنوزم هست و همیشه به یادته


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


به من قول بده در تمامی سال هایی که باقی مانده تا ابد مواظب خودت باشی

دیگر نیستم که یادآوریت کنم !


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


اگر تو نبودی من بی دلیل ترین اتفاق زمین بودم

تو هستی و من محکم ترین بهانه ی خلقت شدم


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


نازنین با تو قند پهلو می شود تلخی آغوشم !


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

SMS Asheghaneh


دوست داشتن به تعداد دفعات گفتن نیست

حسی است که باید بی کلام هم لمس شود


اس ام اس عاشقانه بسیار غمگین جدید

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.